Get Adobe Flash player

Film na www.24kaszuby.pl

30 lat minęło jak rozpoczęła swo­ją dzi­ałal­ność  Państ­wowa Szkoła Muzy­cz­na I stop­nia i Państ­wowe Ognisko Bale­towe w wyniku przek­sz­tałce­nia Państ­wowego Ogniska Artysty­cznego z dzi­ałem muzy­cznym i bale­towym w Pucku, które dzi­ałal­ność swą rozpoczęło 1 październi­ka 1962 roku.

Ówczes­ny kierown­ik Wydzi­ału Kul­tu­ry w Pucku Pani Matyl­da Szym­cza­kows­ka złożyła wniosek do Prezy­di­um Powia­towej Rady Nar­o­dowej o prze­niesie­nie Ogniska Muzy­cznego  za Strzel­na do Puc­ka. Ta decyz­ja była popar­ta wnioska­mi i pos­tu­lata­mi rad­nych Powia­towej Komisji Kul­tu­ry i Oświaty, Komitetów Rodzi­ciel­s­kich przy szkołach, a także licz­ba 160 podań skierowanych do Wydzi­ału Kul­tu­ry o przyję­cie do Ogniska. Nowo pow­stałe Państ­wowe Ognisko Artysty­czne z dzi­ałem Muzy­cznym i Bale­towym było w Pucku pier­wszą placówką o charak­terze kul­tur­owym real­izu­jącą pod­sta­wowe formy wychowa­nia i ksz­tałce­nia artysty­cznego, pozwala­jącą rozwi­jać wśród dzieci zain­tere­sowa­nia muzy­czne i taneczne. Funkcję dyrek­to­ra Państ­wowego Ogniska Artysty­cznego z Dzi­ałem Muzy­cznym i Bale­towym w Pucku powier­zono Romual­dowi Łukow­ic­zowi. Pier­wszy  rok szkol­ny 1962/63 zain­au­gurowano  5 listopa­da 1962 roku kon­certem w wyko­na­niu przyszłych nauczy­cieli : Alo­jzy Sokołek – fortepi­an, Mieczysław Sadłows­ki – gitara, Roman Lep­i­ocha – ako­rdeon, Romuald Łukow­icz – słowo wiążące. Siedz­ibę dla POA gościn­nie udostęp­niła Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 w Pucku – dzisiejsze Gim­nazjum Pub­liczne im. Morskiego Dywiz­jonu Lot­niczego. Uży­c­zono salę gim­nasty­czną oraz pomieszczenia nieprzys­tosowane do specy­fi­ki szkol­nict­wa artysty­cznego. Ognisko w chwili pow­sta­nia nie posi­adało włas­nych instru­men­tów, korzys­tano z dwóch pianin, jed­nego ako­rdeonu szkol­nego i pry­wat­nych instru­men­tów nauczy­cieli. Doku­men­tac­ja Ogniska prze­chowywana była w pry­wat­nym mieszka­niu dyrek­to­ra, gdyż Ognisko nie posi­adało włas­nej kance­larii. W ciągu kilku lat Ognisko otrzy­mało dodatkowe pomieszczenia w tejże szkole i przy pomo­cy Komite­tu Rodzi­ciel­skiego w czynie społecznym dyrek­tor Romuald Łukow­icz przeprowadz­ił remont pomieszczeń i zaadop­tował je na potrze­by placów­ki. Od początku ist­nienia Ogniska dyrek­tor czynił stara­nia o pozyskanie włas­nej odręb­nej siedz­i­by, padały propozy­c­je różnych budynków na tere­nie mias­ta Puc­ka, lecz napo­tykane prawne przeszkody nie pozwalały na znalezie­nie odpowied­niego lokum. Szczęśli­wym okazu­je się rok 1978 w którym to władze mias­ta znalazły odpowied­nią siedz­ibę dla bard­zo prężnie dzi­ała­jącego Ogniska. Zabytkowy dworek zwol­niony przez Stację Hodowli Roślin decyzją Urzę­du Mias­ta i Gminy  w Pucku został przekazany Państ­wowe­mu Ognisku Bale­towe­mu z Dzi­ałem Muzy­cznym i Bale­towym. Przys­tą­pi­ono do opra­cow­a­nia doku­men­tacji na kap­i­tal­ny remont dwor­ka. Prace adap­ta­cyjne wykon­ało Przed­siębiorstwo Budown­ict­wa Komu­nal­nego w Pucku pod ścisłą kon­trolą kon­ser­wa­to­ra wojew­ódzkiego. Aby szy­b­ciej przeprowadz­ić pod­sta­wowy remont zaan­gażowała się młodzież, uczniowie Ogniska, nauczy­ciele, członkowie Komite­tu Rodzi­ciel­skiego oraz liczni sym­pa­ty­cy Ogniska. Porząd­kowano pos­esję, napraw­iano ogrodze­nie, prowad­zono prace rozbiórkowe i porządkowe.

Dużą pomoc okaza­ły także placów­ki : Zrzesze­nie Kaszub­sko Pomorskie Odd­zi­ał Miejsko — Gmin­ny w Pucku, miejs­cowy Bank Spółdziel­czy, Jed­nos­t­ka Wojskowa 1050 X  w Rzucewie z kap­i­tanem Wiesławem Lamek oraz oso­by pry­watne, których nie sposób nie wymienić: Urszu­la Buga­js­ka, Nor­bert Cier­pi­ałkows­ki, Euge­nia Dereszews­ka, Władysław Dominik, Fran­ciszek Goyke, Edmund Hochschulz, Bry­gi­da Hochschulz, Władysław Kac­zor, Andrzej Kra­jew­s­ki, Hele­na i Józef Kuch­nows­cy, Jan Labu­da, Ewa i Zbig­niew Leczkows­cy, Mieczysław Marynow­icz, Jan­i­na Pawłows­ka, Jan Pszen­ny, Krysty­na i Stanisław Woźniczkowie.

Kap­i­tal­ny remont dwor­ka trwał od listopa­da 1980 roku do lutego 1983 roku. 18 lutego 1983 roku odbyła się uroczys­tość otwar­cia POA wraz z obchoda­mi 20 –lecia dzi­ałal­noś­ci tejże placów­ki. Remont dworku został pokry­ty przez Urząd Mias­ta i Gminy w Pucku oraz Wydzi­ał Kul­tu­ry Urzę­du Wojew­ódzkiego w Gdańsku. Nowa baza lokalowa poz­woliła dyrek­torowi Romual­dowi Łukow­ic­zowi myśleć już o pod­wyższe­niu  i rozsz­erze­niu ofer­ty naucza­nia i stara­nia się o utworze­nie w Pucku Państ­wowej Szkoły Muzy­cznej I st. w Pucku oraz Państ­wowego Ogniska Bale­towego. Inic­jaty­wę tę poparło Prezy­di­um Rady Nar­o­dowej Mias­ta i Gminy w Pucku. Wspólne dzi­ała­nia zaowocow­ały utworze­niem z dniem 1 wrześ­nia 1984 roku  Państ­wowej Szkoły Muzy­cznej I st. w Pucku oraz Państ­wowego Ogniska Bale­towego. Utworze­nie PSM I st. w Pucku wiąza­ło się ze zwięk­sze­niem godzin dydak­ty­cznych oraz zatrud­nie­niem dodatkowej kadry nauczy­cieli. Dyrek­tor Romuald Łukow­icz wys­tąpił do Urzę­du Mias­ta i Gminy w Pucku o uzyskanie mieszkań dla pra­cown­ików, otrzy­mał popar­cie ze strony Prze­wod­niczącego Rady Nar­o­dowej mgr Teodo­ra Popek i Naczel­ni­ka Mias­ta i Gminy inż. Romual­da Kojałowicza.

19 listopa­da 1985 roku Urząd Mias­ta i Gminy przekazał dzi­ałkę wraz z budynkiem mieszkalnym wyma­ga­ją­cym kap­i­tal­nego remon­tu przy ul. Przeben­dowskiego 14 na rzecz PSM I st. w Pucku. Rozpoczę­to kap­i­tal­ny remont budynku, który zakońc­zono 29 sty­cz­nia 1988 roku  i służy naszym pra­cown­ikom do dziś.

Kole­jną ważną datą w his­torii szkoły jest 6 listopa­da 1992 roku kiedy to Rek­tor Akademii Muzy­cznej im. Stanisława Moniusz­ki w Gdańsku uznał wolę Prze­wod­niczącego Mias­ta Puc­ka oraz Dyrek­to­ra PSM I st. w Pucku – Janusza Sipa­jło obe­j­mu­jąc patronat nad szkołą.

W uroczysty sposób nadano placów­ce nazwę — Państ­wowa Szkoła Muzy­cz­na I st. im. Stanisława Moniusz­ki w Pucku. Szkoła otrzy­mała sztan­dar i godło. W lipcu 1994 roku budynek PSM i POB wpisano  do rejestru zabytków.

Syl­wet­ki dyrektorów

 Romuald Łukow­icz – współza­łoży­ciel i pier­wszy dyrek­tor POA z dzi­ałem Muzy­cznym i Bale­towym w Pucku w lat­ach od 1962 do 1984, następ­nie dyrek­tor PSM Ist. i POB w Pucku w lat­ach 1984–1991, a także hon­orowy dyrek­tor szkoły. W 1962 roku uzyskał kwal­i­fikac­je instruk­to­ra kat­e­gorii I w spec­jal­iza­cji –taniec, w 1975 roku uzyskał stopień instruk­to­ra kat­e­gorii — S . Ukończył stu­dia stacjonarne w Studi­um Nauczy­ciel­skim na kierunku – Śpiew z  Muzyką w Poz­na­niu, ukończył również Wyższą Szkołę Ped­a­gog­iczną w Byd­goszczy na Wydziale Ped­a­gog­icznym – nauczanie początkowe. Przez szereg lat pra­cow­ał jako dyrek­tor i nauczy­ciel prowadząc Zespół Bale­towy „Alga” z którym to osią­gał wysok­ie wyni­ki na fes­ti­walach i konkur­sach na szczeblu wojew­ódzkim, kra­jowym i zagranicznym. Zespół taneczny pod prze­wod­nictwem dyrek­to­ra Romual­da Łukow­icza dał mnóst­wo kon­certów dla mias­ta, gminy, powiatu jak i wojew­ództ­wa. Reprezen­towali  również nas na tourne w ZSRR, Niem­czech w  Lam­st­edt,  Gen­thin i Konz. W 1991 roku dyrek­tor Romuald Łukow­icz prze­chodząc na emery­turę otrzy­mał przyz­nany przez Radę Ped­a­gog­iczną tytuł Hon­orowego Dyrek­to­ra PSM I st. i POB w Pucku. Kon­tyn­uował pracę jako nauczy­ciel tań­ca prowadząc Zespół „Alga” do 2012 roku. Odchodząc na emery­turę dyrek­tor powiedzi­ał : cytat „ Najpiękniejsze lata mojego życia poświę­ciłem najs­zla­chet­niejszej idei jaką jest ksz­tałce­nie i wychowanie młodych pokoleń”

Janusz Sipa­jło – dyrek­tor w lat­ach od 1991 do 1997 roku. Absol­went Państ­wowej Wyższej Szkoły Muzy­cznej (dzisi­aj Akademia Muzy­cz­na) w Gdańsku  na Wydziale Wychowa­nia Muzy­cznego – spec­jal­ność Dyry­gen­tu­ra Chóral­na. Prowadz­ił klasę ako­rdeonu, fortepi­anu oraz prowadz­ił chór, zespół man­dolinowy i zespół instru­men­tal­ny. Był między inny­mi inic­ja­torem Nad­bał­ty­c­kich Spotkań Kul­tur­al­nych, oraz pow­sta­nia Sto­warzyszenia Muzy­ki i Tań­ca w Pucku.

Iwona Sokołek – dyrek­tor od 1997 roku do chwili obec­nej. Absol­wen­t­ka Akademii Muzy­cznej im. Stanisława Moniusz­ki w Gdańsku na Wydziale Ped­a­gogi­ki Instru­men­tal­nej – spec­jal­ność altówka. Pracu­je w Państ­wowej Szkole Muzy­cznej  w Pucku od roku 1983 jako nauczy­ciel skrzy­p­iec. Uczyła również przed­miotów teo­re­ty­cznych i altów­ki. Od roku 1997 pełni funkcję dyrek­to­ra  szkoły w swo­jej pra­cy wykazu­je się dużym zaan­gażowaniem i poświęce­niem w kierowa­niu naszą placówką. Jest osobą kom­pe­tent­ną, bard­zo dobrym orga­ni­za­torem i ped­a­gogiem – wychowaw­cą. Inicju­je i orga­nizu­je liczne imprezy kul­tur­alne na tere­nie szkoły i środowiska. Zachę­ca i wspiera nauczy­cieli pod­noszą­cych swo­je kwal­i­fikac­je zawodowe. Na szczególne uznanie zasługu­je fakt, iż Pani Dyrek­tor mimo trud­noś­ci finan­sowych sukcesy­wnie zdoby­wa fun­dusze na renowację i zakup nowych instru­men­tów oraz na remon­ty naszej szkoły i upięk­sza­nia terenów wokół niej. Jej marze­niem jest rozbu­dowa szkoły  z bogatym zapleczem, wyposaże­niem instru­men­tal­nym i dużą salą kon­cer­tową. Pani Dyrek­tor wraz z całą kadrą ped­a­gog­iczną dążą do tego, aby szkoła nie tylko była placówką wzorowo wyposażoną, ale także mogła chwal­ić się wysoki­mi wynika­mi naucza­nia oraz sukce­sa­mi uczniów na płaszczyz­nach różnego typu konkursów, przeglądów, fes­ti­wali i przesłuchań i prowadz­iła sze­roko zakro­joną dzi­ałal­ność  koncertową.

Dzi­ałal­ność artysty­cz­na szkoły

 Nie sposób przed­staw­ić wszys­t­kich uroczys­toś­ci i imprez których inic­ja­torem była PSM I st. i POB w Pucku oraz w których brała udzi­ał w środowisku lokalnym. Obie placów­ki od lat wspól­nie opra­cowu­ją pro­gramy artysty­czne i razem przeży­wa­ją sukcesy. Na uwagę zasługu­je dorobek artysty­czny Zespołu „ Alga” na różnych przeglą­dach, turnie­jach, konkur­sach, kon­cer­tach między inny­mi na sce­nie Opery Leśnej w Sopocie. W 1993 roku obie placów­ki naw­iąza­ły współpracę z Multhausen oraz Gen­thin i Lam­st­edt (Niem­cy) czego wynikiem był wys­tęp Zespołu „Alga” w tourne kon­cer­towym uzysku­jąc tam podziw i uznanie. Zespół Muzy­ki Rozry­wkowej prowad­zony przez Janusza Dubi­e­nieck­iego reprezen­tował szkołę na tourne kon­cer­towym w Kontz i Lam­st­edt. Zespół brał udzi­ał w warsz­tat­ach muzy­cznych pol­sko – niemiec­kich w Lam­st­edt. Dyrek­tor Janusz Sipa­jło i Sto­warzysze­nie Miłośników Muzy­ki i Tań­ca dzi­ała­jące przy PSM I st. w Pucku było inic­ja­torem Nad­bał­ty­c­kich Spotkań Kul­tur­al­nych orga­ni­zowanych w lat­ach 1993–1997. Udzi­ał w tych spotka­ni­ach brały zespoły z Rosji, Litwy, Niemiec, Holandii, Szwecji, Danii, celem tej imprezy było wza­jemne pro­mowanie kul­tu­ry region­al­nej. Uczniowie nasi od wielu lat biorą udzi­ał w różnego rodza­ju fes­ti­walach, przesłucha­ni­ach, przeglą­dach, konkur­sach region­al­nych, makrore­gion­al­nych, ogólnopol­s­kich zdoby­wa­jąc wysok­ie lokaty, będąc lau­re­ata­mi niejed­nokrot­nie czołowych miejsc, wyróżnień i nagród specjalnych.

Szkoła orga­nizu­je szereg imprez środowiskowych, do stałego kalen­darza imprez należą:

Współudzi­ał w Kon­cer­cie Chary­taty­wnym Dzieci-Dzieciom orga­ni­zowany przez Ośrodek Szkol­no — Wychowawczy

Kon­cert Kolęd w Ratuszu w Pucku

Kon­cert Chopinowski

Kon­cert „Z Muzyką na TY

Od 20 lat PSM I st. w Pucku jest orga­ni­za­torem Kon­frontacji Gitarzys­tów dla uczniów szkół muzy­cznych Pol­s­ki północnej.

Szkoła nasza współpracu­je również z różny­mi insty­tuc­ja­mi na tere­nie Mias­ta, Gminy i Powiatu między inny­mi  Urzę­dem Mias­ta w Pucku, Urzę­dem Gminy w Pucku, Starost­wem Powia­towym w Pucku, MOK­SiR w Pucku, Dom Pomo­cy Społecznej w Pucku, Dom Senio­ra  “Hilaris”, Spec­jal­ny Ośrodek Szkol­no – Wychowaw­czy w Pucku, ze szkoła­mi: pod­sta­wowy­mi, gim­naz­jal­ny­mi, oraz pon­adg­im­naz­jal­ny­mi, różne sto­warzyszenia dzi­ała­jące na tere­nie mias­ta i Gminy Puck.

Absol­wen­ci PSM I st. w Pucku

W lat­ach 1984–2014 szkołę ukończyło 402 absol­wen­tów. Z tego grona spo­ra licz­ba osób na stałe związa­ła swo­je życie z muzyką. Studi­u­ją, pracu­ją jako nauczy­ciele, gra­ją w różnych zespołach i orkies­tra­ch, zaj­mu­ją się również muzyką rozrywkową.

Wychowanka­mi naszej szkoły  byli również uczniowie, którzy nie ukończy­wszy naszej szkoły kon­tyn­uowali naukę w szkołach śred­nich  i wyższych muzycznych.

Zarówno byli uczniowie jak i absol­wen­ci są chlubą naszej szkoły dlat­ego niek­tórych z nich udało nam się zaprosić do udzi­ału w naszych koncertach.

Uczniowie związani zawodowo z muzyką Uczniowie POA w lat­ach 1962–1984

Kamińs­ki Krzysztof

Zielke Marek (nasz nauczyciel)

Sokołek Edy­ta

Schmidt Piotr

Guz Marek

Obręb­s­ka Wiesława – ter­az Weł­pa (nasz nauczyciel)

Korthals Krzysztof

Szam­pan­ti Hanna

Kleb­ba Grażyna

Muża Celi­na

Uczniowie PSM  I st. w lat­ach 1984 – 2014

Lesner Dami­an (nasz nauczyciel)

Korthals Anna

Potrykus Andrzej

Muża Maja – Kwarta

Rozpę­dows­ki Tomasz

Banasik Daniel

Korthals Heron­im

Man­ic­ki Roman

Kwiatkows­ka Agnieszka

Asmus Anna

Szulc Urszu­la

Jaskułke Sła­womir

Borek Katarzy­na

Schmidt Janusz

Kamińs­ki Aleksander

Świer­czyńs­ka Halina

Świer­czyńs­ka Monika

Szulc Moni­ka

Czap Joan­na

Korthals Weroni­ka

Wikows­ki marek

Górnik Joan­na

Mańkows­ki Grzegorz

Guz Zofia

Zielke Alic­ja

Zielke Cezary

Dubi­e­niec­ki Krzysztof

Mańkows­ka Aleksandra

Szmyt Maciej

Prange Mał­gorza­ta

Dies­ner Adam

Rudows­ki Daniel

Strom­s­ki Piotr

Witkows­ki Wiesław

Rej­mus Daniel

Strom­s­ka Agnieszka

Jacy­na Szynon

Muża Jan

Strom­s­ki Maciej

Parchem Maciej

Wiśniews­ka Zuzanna

Uczniowie ksz­tałcą­cy się  dalej w szkołach muzy­cznych II st.

 Derc Mag­dale­na

Czapp Radosław

Mańkows­ka Dorota

Koss Adri­an­na

Borzyszkows­ka Olga

Kasprzyk Adam

Zielke Mieszko

Kałuża Piotr

Mishchenko Bog­dan

Panek Alek­san­dra

Wandtke Klau­dia

Kali­nows­ka Zuzanna

Muża Piotr

Chyła Aga­ta

Dubi­e­niec­ka Małgorzata

Opra­cow­anie: mgr Anna Dubi­e­niec­ka, mgr Katarzy­na Rogowska

Kalendarz
czerwiec 2024
C P S N P W Ś
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930