Get Adobe Flash player

Admin­is­tra­tor danych osobowych:

Admin­is­tra­torem danych osobowych Pani/Pana Dziec­ka oraz Pani/Pana danych osobowych  jest Państ­wowe Ognisko Bale­towe w Pucku (POB w Pucku); ul. Przeben­dowskiego 17, 84–100 Puck, tel/fax 58 673–27-46; e‑mail: sekretariat@pobpuck.pl

Z inspek­torem ochrony danych możesz się skon­tak­tować za pośred­nictwem pocz­ty e‑mail: iodo@pobpuck.pl

DLA UCZNIA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Celem przetwarza­nia danych osobowych jest real­iza­c­ja zadań szkoły, jak i pro­moc­ja dzi­ałań i osiąg­nieć społecznoś­ci szkolnej.
Pod­stawą przetwarza­nia danych osobowych jest z ustawa z dnia 14 grud­nia 2016 roku – Pra­wo oświa­towe,  zgod­nie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust.2 lit. b. RODO,
Państ­wa dane osobowe będą prze­chowywane zgod­nie z przepisa­mi prawa obow­iązu­ją­cym w szkole (m.in. arkusze ocen – 50 lat od daty zakończenia edukacji).
Do danych przetwarzanych na pod­staw­ie zgody macie Państ­wo dodatkowo pra­wo do cofnię­cia tej zgody w dowol­nym momen­cie oraz do usunię­cia danych. Wyco­fać się ze zgody moż­na w formie wysła­nia żąda­nia na nasz adres e‑mail lub adres pocz­towy. Kon­sek­wencją wyco­fa­nia się ze zgody będzie brak możli­woś­ci przetwarza­nia przez nas tych danych.
Odbior­ca­mi Państ­wa danych osobowych są pod­mio­ty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz świad­czące nam usług
Macie Państ­wo pra­wo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyska­nia ich kopii, spros­towa­nia, pra­wo do ograniczenia ich przetwarza­nia oraz pra­wo wniesienia skar­gi do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych (ul. Staw­ki 2, 00–193 Warsza­wa, e‑mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

KANDYDAT DO PRACY 

Pani/Pana dane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzyg­nię­cia pro­ce­su rekru­tacji na wolne stanowisko pracy.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
— art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO — przetwarzanie jest niezbędne do wyko­na­nia umowy,
— art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku  z ustawą z dnia 26 czer­w­ca 1974 r. Kodeks Pra­cy, ustawą z dnia 26 sty­cz­nia 1982 roku Kar­ta Nauczy­ciela,  ustawą z dnia 21 listopa­da 2008 r. o pra­cown­ikach samorządowych
— art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie danych osobowych dobrowol­nie podanych przez kandydata
— art. 9 ust. 2 lit. a) RODO — podanie szczegól­nych kat­e­gorii danych niewyma­ganych przepisa­mi prawa
Wyraże­nie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną moż­na odwołać w dowol­nym cza­sie. Cofnię­cie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpły­wu na zgod­ność z prawem przetwarza­nia, którego doko­nano na pod­staw­ie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych jest wymo­giem usta­wowym, gdy przetwarzanie odby­wa się na pod­staw­ie przepisów prawa.
Państ­wa dane osobowe będą prze­chowywane przez okres roku od dnia zakończenia pro­ce­su rekru­tacji lub do dnia wyco­fa­nia się ze zgody. Doku­men­tac­ja kandy­da­ta, który zostanie zatrud­niony, zostanie dołąc­zona do jego akt osobowych.
Odbior­ca­mi danych są: pod­mio­ty uprawnione na pod­staw­ie przepisów prawa lub świad­czące dla nas usłu­gi na pod­staw­ie pod­pisanych umów.
Macie Państ­wo pra­wo do: ochrony swoich danych osobowych, infor­ma­cji, dostępu do nich, uzyska­nia ich kopii, spros­towa­nia, ograniczenia ich przetwarza­nia, powiadomienia o ich spros­towa­niu, usunię­ciu lub ogranicze­niu przetwarza­nia, niepodle­ga­niu zau­tomaty­zowane­mu przetwarza­niu danych, kon­tak­tu z IOD,  odszkodowa­nia za szkodę majątkową lub niema­jątkową oraz pra­wo wniesienia skar­gi do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych (ul. Staw­ki 2, 00–193 Warsza­wa, e‑mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Pon­ad­to, macie Państ­wo pra­wo do udzie­le­nia i cofnię­cia udzielonej zgody w dowol­nym momen­cie oraz do usunię­cia danych lub bycia zapom­ni­anym (w zakre­sie danych przetwarzanych na pod­staw­ie zgody). Wyco­fać się ze zgody moż­na w formie wysła­nia żąda­nia na nasz adres e‑mail lub adres pocz­towy. Kon­sek­wencją wyco­fa­nia się ze zgody będzie brak możli­woś­ci przetwarza­nia przez nas tych danych.

UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANE PRZEZ POB

Celem przetwarza­nia danych osobowych jest pro­moc­ja uroczys­toś­ci, wydarzeń kul­tur­al­nych oraz innych orga­ni­zowanych przez POB.
Państ­wa dane osobowe przetwarza­my na pod­staw­ie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*), którą wyrazili Państ­wo dobrowol­nie, poprzez świadome i jed­noz­naczne okazanie woli w formie oświad­czenia lub wyraźnego dzi­ała­nia potwierdza­jącego, przyzwala­jącego na przetwarzanie danych osobowych. Pod­stawą przetwarza­nia jest również prawnie uza­sad­niony interes admin­is­tra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane do cza­su wyco­fa­nia przez Państ­wa zgody lub zgłoszenia sprze­ci­wu wobec przetwarzania.
Państ­wa dane osobowe w postaci zare­je­strowanego wiz­erunku zostaną udostęp­nione na stron­ie www szkoły oraz w medi­ach lokalnych i społecznoś­ciowych. Odbior­ca­mi mogą być również pod­mio­ty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa lub świad­czące dla nas usłu­gi na pod­staw­ie pod­pisanych umów.
Macie Państ­wo pra­wo do: ochrony swoich danych osobowych, infor­ma­cji, dostępu do nich, uzyska­nia ich kopii, spros­towa­nia, ograniczenia ich przetwarza­nia, powiadomienia o ich spros­towa­niu, usunię­ciu lub ogranicze­niu przetwarza­nia, sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia, niepodle­ga­niu zau­tomaty­zowane­mu przetwarza­niu danych, kon­tak­tu z IOD,  odszkodowa­nia za szkodę majątkową lub niema­jątkową oraz pra­wo wniesienia skar­gi do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych (ul. Staw­ki 2, 00–193 Warsza­wa, e‑mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Pon­ad­to, macie Państ­wo pra­wo do udzie­le­nia i cofnię­cia udzielonej zgody w dowol­nym momen­cie oraz do usunię­cia danych lub bycia zapom­ni­anym. Wyco­fać się ze zgody moż­na w formie wysła­nia żąda­nia na nasz adres e‑mail lub adres pocz­towy. Kon­sek­wencją wyco­fa­nia się ze zgody będzie brak możli­woś­ci przetwarza­nia przez nas tych danych.

KORESPONDENCJA

Celem przetwarza­nia danych osobowych jest roz­pa­trzenia złożonego wniosku/ podania.
Pod­stawą przetwarza­nia danych są przepisy prawa na pod­staw­ie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z ustawą z dnia 14 czer­w­ca 1960 roku Kodeks postępowa­nia admin­is­tra­cyjnego oraz ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o infor­matyza­cji dzi­ałal­noś­ci pod­miotów real­izu­ją­cych zada­nia publiczne.
Podanie danych jest dobrowolne, niem­niej niepo­danie danych uniemożli­wi roz­pa­trze­nie wniosku/ podania.
Państ­wa dane osobowe będą prze­chowywane przez okres 5 lat licząc od dnia roz­pa­trzenia wniosku/ poda­nia w celach archi­wal­nych lub zabez­pieczenia ewen­tu­al­nych roszczeń. Kore­spon­denc­ja, która nie będzie wyma­gała prze­chowywa­nia będzie usuwana na bieżąco.
Odbior­ca­mi Państ­wa danych osobowych mogą być pod­mio­ty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa lub świad­czące dla nas usłu­gi na pod­staw­ie pod­pisanych umów.
Macie Państ­wo pra­wo do: ochrony swoich danych osobowych, infor­ma­cji, dostępu do nich, uzyska­nia ich kopii, spros­towa­nia, ograniczenia ich przetwarza­nia, powiadomienia o ich spros­towa­niu, usunię­ciu lub ogranicze­niu przetwarza­nia, niepodle­ga­niu zau­tomaty­zowane­mu przetwarza­niu danych, kon­tak­tu z IOD,  odszkodowa­nia za szkodę majątkową lub niema­jątkową oraz pra­wo wniesienia skar­gi do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych (ul. Staw­ki 2, 00–193 Warsza­wa, e‑mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

FACEBOOK

Celem przetwarza­nia Państ­wa danych osobowych jest prowadze­nie komu­nikacji z użytkown­ika­mi oraz gro­madze­nie i przekazy­wanie por­talowi społecznoś­ciowe­mu danych użytkown­ików tego por­talu w celu tworzenia statystyk oglą­dal­noś­ci strony Admin­is­tra­to­ra na por­talu społecznoś­ciowym. Dane te poz­wolą nam ulep­szać naszą stronę dla zwięk­sza­nia jej popularności.
Państ­wa dane osobowe przetwarza­my na pod­staw­ie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO* lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (np. jeśli w wiado­moś­ci przekazy­wane są dane szczegól­nych kat­e­gorii) — zgody wyrażonej przez kliknię­cie przy­cisku „Lubię to” lub „Obser­wuj” na stron­ie Admin­is­tra­to­ra w por­talu społecznoś­ciowym lub poprzez wysłanie wiadomości.
Państ­wa dane osobowe będą prze­chowywane do cza­su określonego na stronach Face­booka: https://www.facebook.com/policy.php  w sekcji: Zachowywanie danych, deza­k­tywac­ja i usunię­cie konta.
Odbior­ca­mi Państ­wa danych osobowych jest por­tal społecznoś­ciowy, na którym mamy kon­to szkoły (Face­book) oraz pod­mio­ty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również pod­mio­ty, które świad­czą nam usłu­gi na pod­staw­ie pod­pisanych umów.
Państ­wa dane osobowe mogą być przekazy­wane do Państw trze­ci­ch, takich jak Stany Zjed­noc­zone oraz inne kra­je, w których dostęp­ny jest Face­book. Pod­miot zgod­nie deklaru­je wyko­rzys­tanie typowych klauzul umownych zatwierd­zonych przez Komisję Europe­jską i opieranie się na decyz­jach Komisji Europe­jskiej stwierdza­ją­cych odpowied­ni stopień ochrony danych w odniesie­niu do określonych kra­jów, do których dane mogą być przekazy­wane. Więcej infor­ma­cji moż­na uzyskać na stron­ie por­talu społecznoś­ciowego https://www.facebook.com/policy.php.
Macie Państ­wo pra­wo do: ochrony swoich danych osobowych, infor­ma­cji, dostępu do nich, uzyska­nia ich kopii, spros­towa­nia, bycia zapom­ni­anym, ograniczenia ich przetwarza­nia, powiadomienia o ich spros­towa­niu, usunię­ciu lub ogranicze­niu przetwarza­nia, przenoszenia danych, niepodle­ga­niu zau­tomaty­zowane­mu przetwarza­niu danych, kon­tak­tu z IOD,  odszkodowa­nia za szkodę majątkową lub niema­jątkową oraz pra­wo wniesienia skar­gi do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych (ul. Staw­ki 2, 00–193 Warsza­wa, e‑mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Pon­ad­to, macie Państ­wo pra­wo do cofnię­cia zgody w dowol­nym momen­cie. Wyco­fać się ze zgody moż­na poprzez cofnię­cie pol­u­bi­enia lub obser­wowa­nia strony Admin­is­tra­to­ra. Kon­sek­wencją wyco­fa­nia się ze zgody będzie brak możli­woś­ci przetwarza­nia przez nas tych danych.

Kalendarz
maj 2024
C P S N P W Ś
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031