Get Adobe Flash player

Klauzu­la infor­ma­cyj­na o przetwarza­niu danych osobowych

Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE ( dalej: RODO), infor­mu­je­my, iż:

 Admin­is­tra­tor danych osobowych:

Admin­is­tra­torem danych osobowych Pani/Pana Dziec­ka oraz Pani/Pana danych osobowych  jest Państ­wowa Szkoła Muzy­cz­na I st. im. St. Moniusz­ki w Pucku (PSM w Pucku); ul. Przeben­dowskiego 17, 84–100 Puck, tel/fax 58 673–27-46; e‑mail: kancelaria@psmpuck.pl

Z inspek­torem ochrony danych możesz się skon­tak­tować za pośred­nictwem pocz­ty e‑mail: iodo@psmpuck.pl

Cel i pod­stawy przetwarza­nia danych osobowych:

Dane osobowe Pani /Pana Dziec­ka oraz Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z rekru­tac­ja do PSM w Pucku oraz naw­iązaniem i prze­biegiem pro­ce­su dydak­ty­cznego dziec­ka, na pod­staw­ie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

W opar­ciu o art., 6 ust. 1 pkt f) RODO Admin­is­tra­tor powołu­je się na prawnie uza­sad­niony interes, którym jest praw­idłowe i zgodne z prawem dopełnienia for­mal­noś­ci związanych z wykony­waniem czyn­noś­ci związanych z dzi­ałal­noś­cią placów­ki oświatowej.

 Zakres przetwarza­nia danych osobowych:

Admin­is­tra­tor uprawniony jest do przetwarza­nia danych osobowych w zakre­sie niezbęd­nym do praw­idłowego wyko­na­nia zadań, w zakre­sie niezbęd­nym dla ochrony żywot­nych interesów oso­by, której dany doty­czą lub innej oso­by fizy­cznej, a także w zakre­sie niezbęd­nym dla real­iza­cji prawnie uza­sad­nionych celów admin­is­tra­to­ra. W szczegól­noś­ci przetwarzane dane obe­j­mu­ją: imię i nazwisko oso­by fizy­cznej, adres zamieszka­nia, numer tele­fonu, adres mailowy oraz dane szczególne – tzn. dane o stanie zdrowia, a jeśli to konieczne także o stanie rodzin­nym i inne infor­ma­c­je niezbędne do praw­idłowego wykony­wa­nia zadań.

Przetwarzanie danych osobowych pole­gać będzie na prze­chowywa­niu danych na elek­tron­icznych nośnikach infor­ma­cji, lub w formie papierowej.

Dane osobowe mogą być udostęp­ni­ane innym pod­miotom wyłącznie w sytu­ac­jach prawnie dopuszczal­nych, w szczegól­noś­ci w zakre­sie real­iza­cji uprawnień i obow­iązków związanych z prze­chowywaniem i udostęp­ni­an­iem doku­men­tacji organom państ­wa i innym uprawnionym podmiotom.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgod­nie z RODO przysługu­je Pani/Panu:

 1. pra­wo dostępu do swoich danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii;
 2. pra­wo do spros­towa­nia (popraw­ia­nia) swoich danych;
 3. pra­wo do usunię­cia danych osobowych, jedynie jed­nak w zakre­sie, w jakim nie uchy­bia to przepi­som szczegól­nym – przede wszys­tkim przepi­som reg­u­lu­ją­cym sposób świad­czenia usług medy­cznych, prowadzenia doku­men­tacji medy­cznej, jej prze­chowywa­nia i udostępniania;
 4. pra­wo do ograniczenia przetwarza­nia danych;
 5. pra­wo do wniesienia sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia danych;
 6. pra­wo do wniesienia skar­gi do Prezes UODO (na adres Urzę­du Ochrony Danych Osobowych, ul. Staw­ki 2, 00 — 193 Warszawa)

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych Dziec­ka jest obow­iązkowe w zakre­sie wynika­ją­cym z real­iza­cji naucza­nia w ramach cyk­lu dydak­ty­cznego Dziec­ka w Państ­wowej Szkole Muzy­cznej; a w pozostałym zakre­sie dobrowolne.

Odmowa lub żądanie zaniecha­nia przetwarza­nia danych osobowych koniecznych do real­iza­cji naucza­nia, wiąże się z równoczes­nym złoże­niem wniosku o skreśle­nie z listy uczniów PSM w Pucku.

Dane osobowe nie będą w zakre­sie real­iza­cji umowy przetwarzane w sposób zau­tomaty­zowany i nie będą profilowane.

Dane osobowe nie będą przekazy­wane do państw zna­j­du­ją­cych się poza Europe­jskim Obszarem Gospodarczym.

 Okres prze­chowywa­nia danych

Dane osobowe będą prze­chowywane przez okres co najm­niej 10 lat od zakończenia cyk­lu dydak­ty­cznego, a następ­nie zostaną zarchi­wiz­owane w prawem przepisanej formie, zgod­nie z wymoga­mi przepisów doty­czą­cych doku­men­tacji placówek oświa­towych w zakre­sie wykony­wa­nia przez nie zadań ustawowych.

Obwieszcze­nie

Dyrek­to­ra Państ­wowej Szkoły Muzy­cznej I stop­nia im. Stanisława Moniusz­ki w Pucku z dnia 30 maja 2018 r.

w przed­mio­cie wprowadzenia monitoringu

na tere­nie zakładu pra­cy w Pucku przy ul. Przeben­dowskiego 17

 1. W celu ochrony bez­pieczeńst­wa pra­cown­ików zatrud­nionych w PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST. IM. S. MONIUSZKI W PUCKU  oraz zabez­pieczenia mienia należącego do Pra­co­daw­cy, zna­j­du­jącego się w pomieszczeni­ach biurowych i gabi­ne­tach, kory­tarzach i cią­gach komu­nika­cyjnych oraz salach lek­cyjnych w związku z ochroną infor­ma­cji zaw­ier­a­ją­cych dane osobowe oraz obję­tych tajem­nicą lekarską, a także w celu zapo­bieże­nia czynom skierowanym prze­ci­wko zatrud­nionym lub mie­niu Pra­co­daw­cy wprowadza się mon­i­tor­ing wiz­yjny, pole­ga­ją­cy na reje­strowa­niu obrazu przez zamon­towane w siedz­i­bie pra­co­daw­cy kamery i inne podob­ne urządzenia.
 2. Mon­i­tor­ing wiz­yjny będzie obe­j­mować następu­jące pomieszczenia: 
  1. wejś­cie do siedz­i­by Pracodawcy,
  2. kory­tarze i cią­gi komunikacyjne,
 3. Mon­i­tor­ing w/w pomieszczeń jest prowad­zony w trak­cie dzi­en­nej dzi­ałal­noś­ci placówki.
 4. Urządzenia rejestru­jące obraz zna­j­du­ją się w wyłącznej dys­pozy­cji Pracodawcy.
 5. Dostęp pra­cown­ików oraz osób postron­nych do urządzeń rejestru­ją­cych obraz jest zabro­niony, za wyjątkiem: upoważnionych odręb­nie pra­cown­ików,  a także pod­miotów świad­czą­cych usłu­gi ser­wisu urządzeń rejestru­ją­cych obraz  w celu doko­na­nia niezbęd­nych napraw i czyn­noś­ci ser­wisowych, oraz zakład­owego inspek­to­ra ochrony danych osobowych – pod nad­zorem Dyrekcji.
 6. Obraz zare­je­strowany za pomocą urządzeń mon­i­toringu jest prze­chowywany na zasadach określonych w przepisach Roz­porządzenia RODO i Kodek­su pra­cy. Podle­ga on zniszcze­niu po upły­wie 3 miesię­cy od zare­je­strowa­nia, chy­ba, że zare­je­strowany obraz może być uży­ty lub będzie uży­ty jako dowód w postępowa­niu prowad­zonym przez właś­ci­wy sąd lub inny organ pub­liczny. Za prze­chowywanie i zniszcze­nie mate­ri­ałów po upły­wie określonych prawem ter­minów odpowia­da Pracodawca.
 7. Wejś­cia do budynków, oraz pomieszczenia objęte mon­i­toringiem są oznakowane tabli­ca­mi z rysunkiem kamery i napisem „Pomieszcze­nie mon­i­torowane” lub równoz­nacznym. W pomieszczeni­ach mon­i­torowanych musi zna­j­dować się w widocznym miejs­cu co najm­niej jed­na tablica.
 8. Każdy nowy pra­cown­ik przed dopuszcze­niem do pra­cy otrzy­mu­je pisem­ną infor­ma­cję o mon­i­toringu na tere­nie siedz­i­by pra­co­daw­cy ze wskazaniem które pomieszczenia są objęte mon­i­toringiem i w jakim czasie.
Kalendarz
czerwiec 2024
C P S N P W Ś
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930